29

نوامبر
2019

شکایت زن اهل ونکوور از تکنیسین لیزر به دلیل دچار شدن به آسیب دائمی پوستی 

Posted By : کاناداهوم/ 129 0شکایت زن اهل ونکوور از تکنیسین لیزر به دلیل دچار شدن به آسیب دائمی پوستی 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.