07

ژانویه
2020

شکایت حقوقی علیه LifeLabs به دلیل به سرقت رفتن اطلاعات بیماران

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 92 0شکایت حقوقی علیه LifeLabs به دلیل به سرقت رفتن اطلاعات بیماران

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.