27

آگوست
2019

شهرداری تورنتو: قصد تخلیه اجباری کمپ بی خانمان در بزرگراه گاردینر را نداریم

Posted By : کاناداهوم/ 168 0تورنتو- شهرداری تورنتو، زمان دقیق تخلیه اجباری کمپ بی خانمان در زیر پل بزرگراه گاردینر را تعیین نکرده است. در عین حال آمادگی خود برای پیدا کردن سرپناه جدید برای افرادی که داوطلبانه کمپ را تخلیه کنند را اعلام کرده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.