02

آوریل
2019

ششصد و بیست و نه انتاریویی قربانی اوردز مواد مخدر طی شش ماه نخست سال گذشته

Posted By : کاناداهوم/ 266 0تورنتو- به گزارش آژانس بهداشت عمومی انتاریو، از ژانویه تا جون ۲۰۱۸، بیش از ۶۰۰ انتاریویی در اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر جان خود را از دست دادند. این در حالیست که در دوره مشابه در سال ۲۰۱۷، پانصد و چهل و نه نفر در اثر عوارض ناشی از اوردز جان خود را از دست دادند.
فرانس گلیناس، نماینده حزب نیودموکرات و منتقد وزارت بهداشت و درمان انتاریو گفت در دوران زمامداری لیبرال ها، دولت آمار مربوط به سلامت روانی و اعتیاد را به صورت علنی منتشر می کرد. اما دولت محافظه کار مایل به انجام آن نیست. مردم می بایست واقعیت را بدانند. اینکه ما استراتژی های پیشگیرانه خوبی در انتاریو داریم که ممکن است به دلیل کمبود بودجه لغو شوند.
لازم به ذکر است که دولت انتاریو درحال بررسی ۲۱ اپلیکیشن برای راه اندازی سایت های تزریق ایمن می باشد. این مراکز با بودجه ۳۱ میلیون دلار در سال اداره خواهند شد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.