16

نوامبر
2019

شرکت اتوبوسرانی به پرداخت هفت میلیون دلار به دانش آموز ضربه مغزی محکوم شد

Posted By : کاناداهوم/ 142 0شرکت اتوبوسرانی به پرداخت هفت میلیون دلار به دانش آموز ضربه مغزی محکوم شد

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.