24

آوریل
2020

سالمندان، بیش از نود درصد قربانیان ویروس کرونا در کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 94 0کبک- The Canadian Press: استان کبک از نظر تعداد قربانیان و آمار مبتلایان به COVID-19 در صدر استان های کانادا قرار دارد. اکثر قربانیان را سالمندان تشکیل می دهند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.