25

آوریل
2019

ساعت تحویل سال نو شمسی به وقت تورنتو ساعت ۵:۵۸ دقیقه بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۰ مارچ میباشد

Posted By : کاناداهوم/ 255 0فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو , کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است . آینده ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.