05

مارس
2020

ساخت و نوسازی صدها مدرسه در کبک 

Posted By : کاناداهوم/ 112 0کبک- CBC News: دولت کبک برنامه خود برای ساخت یا نوسازی صدها مدرسه واقع در شهرهای مختلف استان را اعلام کرد. برنامه دولت با استفاده از مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست و همچنین مواد اولیه ساخت کبک، از جمله الوار و آلومینیوم اجرا خواهد شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.