24

جولای
2019

ساب وی تورنتو عاجز از پیشگیری خودکشی در ایستگاه ها

Posted By : کاناداهوم/ 303

[ad_1]

تورنتو- با افزایش موارد اقدام به خودکشی در ایستگاه های TTC، مسوولین شرکت حمل و نقل عمومی به دنبال یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از این اقدام و نجات جان انسان ها می باشند.
با اینکه موارد خودکشی از سال 1954 و با راه اندازی سیستم مترو، رخ داده است، اما تعداد آنها طی چند سال اخیر افزایش یافته است. متاسفانه TTC اطلاعات کافی برای شناسایی انگیزه افراد از اقدام به خودکشی در ایستگاه ها را در اختیار ندارد. زیرا تحلیل های روانکاوانه در مورد علت این خودکشی ها نه از سوی پزشکی قانونی و نه آژانس بهداشت عمومی تورنتو انجام نمی شوند.

[ad_2]