22

آوریل
2020

زندان و جریمه در انتظار گران فروشان در ساسکاچوان 

Posted By : کاناداهوم/ 72 0ساسکاچوان- Global News: وزیر دادگستری ساسکاچوان اخطار داد که صاحبان بیزنس در ساسکاچوان در صورت گران فروشی در طول بحران همه گیری کروناویروس با مجازات حبس و جریمه های سنگین روبرو خواهند شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.