26

آگوست
2019

ریچموندهیل جزو شصت و پنج شهرداری مخالف فروشگاه خصوصی عرضه ماری جوانا در انتاریو

Posted By : کاناداهوم/ 160 0تورنتو- ده ها شهر، شهرک و روستا در انتاریو در پایان مهلت تصمیم گیری در مورد فروشگاه های خصوصی عرضه ماری جوانا، مخالفت خود را اعلام کردند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.