31

آگوست
2019

راست افراطی، نئونازیسم و برتری طلبی سفیدپوستان؛ تهدید جدی برای کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 160 0اتاوا- رالف گودل، وزیر امنیت عمومی کانادا معتقد است که کانادا با تهدیدات جدی مانند راست گرایی افراطی، نئونازیسم و برتری طلبی سفیدپوستان روبرو می باشد. او در مورد فعالیت گروه هایی که نفرت، یهودی ستیزی و اعمال خشونت را ترویج می کنند، ابراز نگرانی کرد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.