01

آگوست
2019

دومین سالگرد حمله مسلحانه به مسجد کبک سیتی؛ ادامه کشتارهای ناشی از نفرت نژادی و مذهبی

Posted By : کاناداهوم/ 198کبک سیتی- دو سال پس از حمله مسلحانه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷ آلکساندر بیسونت به مرکز فرهنگی اسلامی در کبک و به خاک و خون کشاندن نمازگزاران، اسامی قربانیان بار دیگر در یادها زنده شده است؛ عبدالکریم حسن، عذالدین سوفیان، ابوبکر تبطی، ابراهیما باری، خالد بلقاسمی و مامادو تانو باری. در این حمله خونین نوزده نفر دیگر مجروح شدند. ایمان دربالی، که عمدا خود را مقابل بیسونت قرار داد تا از آسیب دیدن نمازگزاران دیگر جلوگیری کند، هم اکنون فلج شده است.