04

ژوئن
2020

دولت ظرفیت تحمل یک تعطیلی اقتصادی دیگر را ندارد؛ اتاوا باید محتاطانه عمل کند! 

Posted By : کاناداهوم/ 128

[ad_1]

اتاوا- National Post: گروهی از کارشناسان اقتصادی، تحت رهبری رئیس سابق بانک مرکزی کانادا معتقدند که کانادا نمی تواند در صورت آغاز موج دوم پاندمی، اقتصاد کشور را بار دیگر به کل تعطیل کند. 

[ad_2]