04

ژوئن
2020

دولت ظرفیت تحمل یک تعطیلی اقتصادی دیگر را ندارد؛ اتاوا باید محتاطانه عمل کند! 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 29 0اتاوا- National Post: گروهی از کارشناسان اقتصادی، تحت رهبری رئیس سابق بانک مرکزی کانادا معتقدند که کانادا نمی تواند در صورت آغاز موج دوم پاندمی، اقتصاد کشور را بار دیگر به کل تعطیل کند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.