14

ژوئن
2020

دولت انتاریو: توقف اجرای حکم تخلیه اماکن تجاری در دوران پاندمی 

Posted By : کاناداهوم/ 71 0انتاریو- The Canadian Press: دولت انتاریو با هدف کمک به صاحبان کسب و کارهای کوچک که به دلیل پاندمی قادر به پرداخت اجاره بهای ملک تجاری نیستند، اجرای احکام تخلیه اماکن تجاری را موقتا متوقف کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.