05

آگوست
2020

خیر؛ ماسک مانع رسیدن اکسیژن کافی به بدن نمی شود!

Posted By : کاناداهوم/ 54 0کانادا- هافینگتون پست: در اکثر مواقع، ماسک مانع رسیدن اکسیژن کافی به بدن نمی شود. با این حال گروهی از مردم همچنان به مخالفت با ماسک و شایعه پراکنی درباره اثرات سوء آن ادامه می دهند. آنان ادعا می کنند که ماسک مانع رسیدن اکسیژن به بدن و خارج شدن دی اکسید کربن می شود. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.