27

ژانویه
2020

خرد شدن شیشه جلوی اتوبوس در اثر برخورد توده یخ کنده شده از سقف کامیون 

Posted By : کاناداهوم/ 209

[ad_1]

خرد شدن شیشه جلوی اتوبوس در اثر برخورد توده یخ کنده شده از سقف کامیون 

[ad_2]