28

مارس
2020

خبر فوری: دستور تعطیلی کلیه شرکت ها و موسسات غیرضروری انتاریو به دستور دولت 

Posted By : کاناداهوم/ 111 0تورنتو- Global News: داگ فورد، رئیس دولت انتاریو، طی کنفرانس خبری بعد از ظهر امروز، دستور تعطیلی کلیه شرکت ها و موسساتی که فعالیت آنها غیرضروری تلقی می شود را صادر کرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.