28

مارس
2020

جریمه سنگین برای نقض کنندگان مقررات در خانه ماندن و دوری اجتماعی

Posted By : کاناداهوم/ 105 0کانادا- ۶۸۰ News  : پس از تاکیدات مکرر روسای دولت های اسانی به مردم در مورد لزوم در خانه ماندن و دوری اجتماعی برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر COVID-19، پلیس برخورد جدی با متخلفین را آغاز کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.