19

جولای
2020

جاستین ترودو: تمدید یارانه حقوق و دستمزد تا دسامبر امسال

Posted By : کاناداهوم/ 70 0اتاوا- ۶۸۰ News : یکی از برنامه های حمایتی دولت فدرال برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از پاندمی تا دسامبر ۲۰۲۰ تمدید شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.