27

آوریل
2019

تینا فونتین، قربانی شکست دولت در حمایت از بومیان کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 415

[ad_1]

مانیتوبا- در پایان گزارش بررسی واقعه مرگ نوجوان مانیتوبایی و نقش نظام و سیستمی که می بایست از او محافظت می کرد، مشخص شد که متاسفانه تینا فونتین علیرغم توصیه های مستمر در مورد لزوم ارائه خدمات حمایتی و درخواست خودش، قبل از مرگ از هیچ جلسه مشاوره ای برخوردار نشد. در گزارش 115 صفحه ای سازمان Manitoba Advocate for Children and Youth آمده است که از این نوجوان برای شرکت در هیچ برنامه یا جلسه مشاوره ای دعوت نشد و نامبرده از حمایتی که می بایست او را از بزرگسالانی که در ماه های آخر عمرش از او سوء استفاده می کردند محافظت می کرد، محروم بود.

[ad_2]