27

آوریل
2019

تینا فونتین، قربانی شکست دولت در حمایت از بومیان کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 304 0مانیتوبا- در پایان گزارش بررسی واقعه مرگ نوجوان مانیتوبایی و نقش نظام و سیستمی که می بایست از او محافظت می کرد، مشخص شد که متاسفانه تینا فونتین علیرغم توصیه های مستمر در مورد لزوم ارائه خدمات حمایتی و درخواست خودش، قبل از مرگ از هیچ جلسه مشاوره ای برخوردار نشد. در گزارش ۱۱۵ صفحه ای سازمان Manitoba Advocate for Children and Youth آمده است که از این نوجوان برای شرکت در هیچ برنامه یا جلسه مشاوره ای دعوت نشد و نامبرده از حمایتی که می بایست او را از بزرگسالانی که در ماه های آخر عمرش از او سوء استفاده می کردند محافظت می کرد، محروم بود.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.