19

آوریل
2020

توقف پروازهای ایر کانادا تا ماه جون 

Posted By : کاناداهوم/ 71 0اتاوا- The Canadian Press: شرکت هواپیمایی Air Canada اکثر پروازهایش را تا جون ۲۰۲۰ به حال تعلیق درآورده است. شرکت های Air Transat و Sunwing Airlines Ltd. نیز پروازهایشان را تا ۳۱ ماه مه لغو کرده اند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.