18

مارس
2020

توصیه انجمن سرطان کانادا به کبکی های پنجاه تا هفتاد و چهار ساله برای تست سرطان روده

Posted By : کاناداهوم/ 108 0کبک- Global News: به مناسبت آغاز ماه اطلاع رسانی درباره سرطان مقعد و روده بزرگ، انجمن سرطان کانادا (CCS) به کبکی های ۵۰ تا ۷۴ ساله توصیه می کند که با انجام آزمایش تشخیصی، خود را در برابر این قاتل خاموش محافظت نمایند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.