31

مه
2019

توده یخ با مساحت دو برابر شهر نیویورک در آستانه شکستن در قطب جنوب

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 206 0قطب جنوب- جنوبگان یا Antarctica، پنجمین قاره بزرگ زمین پس از آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی است، ولی کمترین جمعیت را دارد، سردترین مکان در کره زمین بوده و کمابیش همه سطح آن با یخ پوشیده شده است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.