19

مارس
2020

تغییرات در ارائه خدمات غیراضطراری پلیس تورنتو در پی شیوع کروناویروس 

Posted By : کاناداهوم/ 103 0تورنتو- Global News: بزرگترین اداره پلیس انتاریو، به دلیل شیوع کروناویروس تغییراتی را در نحوه خدمات رسانی به مردم و رسیدگی به موارد غیراضطراری اعمال کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.