08

نوامبر
2019

تعدیل نیروی چهارصد و پنجاه نفری کارخانه فورد واقع در اوکویل-انتاریو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 75 0تعدیل نیروی چهارصد و پنجاه نفری کارخانه فورد واقع در اوکویل-انتاریو

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.