04

ژانویه
2020

ترودو به ترامپ: تا آزاد شدن شهروندان کانادایی، با دولت چین توافق نکنید 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 94 0ترودو به ترامپ: تا آزاد شدن شهروندان کانادایی، با دولت چین توافق نکنید 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.