18

ژوئن
2020

ترس از موج دوم پاندمی و استفاده روزافزون کانادایی ها از ماسک 

Posted By : کاناداهوم/ 77 0کانادا- Global News: کانادایی ها پس از ماه ها قرنطینه خانگی با ماسک از خانه خارج می شوند. نتایج به دست آمده از نظرسنجی اخیر موسسه Leger، حاکی از ترس مردم از موج دوم پاندمی واستفاده روزافزون از ماسک است.
۵۱ درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی که به سفارش سازمان مطالعات کانادایی انجام شد، ادعا کردند که هنگام مراجعه به سوپرمارکت ماسک بر صورت می گذارند. ۴۵ درصد از شرکت کنندگان نیز هنگام مراجعه به داروخانه، ۱۷ درصد در محل کار، ۱۴ درصد در سیستم حمل ونقل عمومی و ۱۲ درصد در حین پیاده روی روزانه از ماسک استفاده کرده اند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.