29

جولای
2020

تحولات جدید، حاکمیت لیبرال های جاستین ترودو را تهدید می کند

Posted By : کاناداهوم/ 56 0اتاوا- Globe and Mail: دولت لیبرال جاستین ترودو نسبت به هفته های گذشته بسیار آسیب پذیرتر شده است، و رسوایی خیریه WE تنها دلیل آن نیست. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.