04

ژانویه
2020

تبرئه جاشوا بویل، گروگان سابق کانادایی در افغانستان، از کلیه اتهامات 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 91 0تبرئه جاشوا بویل، گروگان سابق کانادایی در افغانستان، از کلیه اتهامات 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.