05

آوریل
2020

تامین نیاز ماسک کانادا علی رغم خودداری ترامپ از همکاری

Posted By : کاناداهوم/ 101 0به گزارش CBCNews، جاستین ترودو، نخست وزیر، در سخنان روز شنبه خود گفت با وجود اینکه دولت آمریکا جلوی یکی از اصلی ترین تولید کنندگان کالاهای پزشکی را برای فروش تجهیزات محافظتی به کانادا گرفت، قرار است در روزهای آینده محموله ای حاوی میلیون ها ماسک به کشور وارد شود.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.