09

آگوست
2019

بیش از چهار هزار دانش آموز اتاوایی در آستانه اخراج موقت از مدرسه به دلیل واکسینه نشدن

Posted By : کاناداهوم/ 169 0اتاوا- بیش از ۴ هزار دانش آموز شاغل به تحصیل در مدارس فرانسوی زبان و انگلیسی زبان اتاوا به دلیل به روز و کامل نبودن سابقه واکسیناسیون با تعلیق ۲۰ روزه روبرو شدند. والدین این دانش آموزان اخطاریه نهایی را دو هفته قبل دریافت کردند. به آنها تا ۳۰ ژانویه فرصت داده شد تا واکسیناسیون را انجام بدهند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.