۱۸

مرداد
۱۳۹۸

بیش از چهار هزار دانش آموز اتاوایی در آستانه اخراج موقت از مدرسه به دلیل واکسینه نشدن

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 23 0اتاوا- بیش از ۴ هزار دانش آموز شاغل به تحصیل در مدارس فرانسوی زبان و انگلیسی زبان اتاوا به دلیل به روز و کامل نبودن سابقه واکسیناسیون با تعلیق ۲۰ روزه روبرو شدند. والدین این دانش آموزان اخطاریه نهایی را دو هفته قبل دریافت کردند. به آنها تا ۳۰ ژانویه فرصت داده شد تا واکسیناسیون را انجام بدهند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.