11

آگوست
2020

بیست هزار مراجعه کننده هفتگی به بانک های غذا در تورنتو طی دوران پاندمی 

Posted By : کاناداهوم/ 55 0تورنتو- بلاگتو: قبل از پاندمی COVID-19، بسیاری از خانواده ها و اقشار کم درآمد ساکن تورنتو با معضل گرسنگی و عدم امنیت غذایی روبرو بودند. متاسفانه در دوران پاندمی، نیاز مردم به بانک های غذا به میزان قابل توجه و نگران کننده ای افزایش یافته است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.