23

آگوست
2019

به زودی؛ کمربند ایمنی در اتوبوس مدارس اجباری می شود

Posted By : کاناداهوم/ 165 0تورنتو- مارک گارنو، وزیر حمل و نقل دولت فدرال، سه ماه پس از ملزم کردن وزارتخانه به بررسی امکان اجباری کردن کمربند ایمنی در اتوبوس های مدرسه، از اجرا شدن قریب الوقوع این مصوبه خبر داد. گارنو در گفتگو با خبرگزاری کانادا گفت: <ما آماده هستیم و در سریع ترین زمان ممکن اقدام خواهیم کرد.>

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.