27

مارس
2020

بسته شدن کلیه وسایل بازی کودکان در پارک ها به دستور شهرداری تورنتو

Posted By : کاناداهوم/ 108 0تورنتو- ۶۸۰ News: شهرداری تورنتو برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر کروناویروس، کلیه وسایل بازی کودکان، زمین های ورزشی، زمین های بسکتبال و تنیس، پارک مخصوص سگ ها، پارک اسکیت بورد و BMX، محوطه های پیک نیک، وسایل ورزشی و سایر امکانات موجود در پارک ها، از جمله پارکینگ ها را به روی عموم بست. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.