20

مارس
2020

بسته شدن مرز کانادا و آمریکا برای جلوگیری از سفرهای غیرضروری

Posted By : کاناداهوم/ 102 0کانادا- CBC News: مقامات کانادا و آمریکا  برای کند کردن روند شیوع COVID-19، بر سر بستن مرز مشترک و متوقف کردن سفرهای غیرضروری به توافق رسیدند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.