08

ژانویه
2020

برنامه دولت فدرال در مورد پناهجویان در سال دو هزار و بیست چه خواهد بود؟

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 91 0برنامه دولت فدرال در مورد پناهجویان در سال دو هزار و بیست چه خواهد بود؟

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.