13

آوریل
2020

بررسی امکان ضدعفونی و استفاده مجدد از ماسک های استفاده شده در کانادا  

Posted By : کاناداهوم/ 83 0اتاوا- The Canadian Press: مسوولین آژانس سلامت عمومی کانادا معتقدند بیمارستان های کشور نبایستی ماسک ها و سایر پوشش های محافظ استفاده شده را دور بیندازند. زیرا مسوولین درمانی در حال بررسی امکان ضدعفونی کردن و استفاده مجدد از این تجهیزات می باشند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.