13

آوریل
2020

بررسی امکان ضدعفونی و استفاده مجدد از ماسک های استفاده شده در کانادا  

Posted By : کاناداهوم/ 117

[ad_1]

اتاوا- The Canadian Press: مسوولین آژانس سلامت عمومی کانادا معتقدند بیمارستان های کشور نبایستی ماسک ها و سایر پوشش های محافظ استفاده شده را دور بیندازند. زیرا مسوولین درمانی در حال بررسی امکان ضدعفونی کردن و استفاده مجدد از این تجهیزات می باشند. 

[ad_2]