08

آوریل
2019

برخی ایستگاه های اتوبوس به سیستم گرمایی مجهز می شوند

Posted By : کاناداهوم/ 276 0تورنتو- طبق گزارش کمیته محیط زیست و زیربنایی، شهرداری تورنتو در حال بررسی امکان تجهیز برخی از ایستگاه های اتوبوس به سیستم گرمایی می باشد.
سیستم گرمایی از ۱ نوامبر تا ۳۰ آوریل فعال خواهد بود. این سیستم در ایستگاه یا سرپناه هایی نصب خواهد شد که به شبکه برق متصل می باشند.
هزینه نصب هر سیستم گرمایی ۱۹ هزار و ۲۶۲ دلار برآورد شده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.