18

مه
2019

با حکم دادگاه کبک: پرداخت میلیاردها دلار خسارت به سیگاری هایی که نتوانستند آن را ترک کنند!

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 207 0کبک- در رویدادی که یک شکست عظیم برای صنعت دخانیات تلقی شد، جمعه گذشته قاضی دادگاه تجدید نظر در کبک ۳ شرکت تولیدکننده را به پرداخت میلیاردها دلار خسارت به سیگاری های کبکی ملزم کرد.
شرکت های Imperial Tobacco، JTI-Macdonald و Rothmans-Benson & Hedges درخواست تجدید نظر خود به حکم دادگاه بدوی که آنها را به سوداگری به جای توجه به سلامتی مشتریان خود محکوم کرده بود، به جریان انداختند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.