18

مه
2019

با حکم دادگاه کبک: پرداخت میلیاردها دلار خسارت به سیگاری هایی که نتوانستند آن را ترک کنند!

Posted By : کاناداهوم/ 362

[ad_1]

کبک- در رویدادی که یک شکست عظیم برای صنعت دخانیات تلقی شد، جمعه گذشته قاضی دادگاه تجدید نظر در کبک 3 شرکت تولیدکننده را به پرداخت میلیاردها دلار خسارت به سیگاری های کبکی ملزم کرد.
شرکت های Imperial Tobacco، JTI-Macdonald و Rothmans-Benson & Hedges درخواست تجدید نظر خود به حکم دادگاه بدوی که آنها را به سوداگری به جای توجه به سلامتی مشتریان خود محکوم کرده بود، به جریان انداختند.

[ad_2]