21

اکتبر
2019

بانک مرکزی کانادا: سرعت افزایش نرخ بهره تغییر خواهد کرد

Posted By : کاناداهوم/ 158اتاوا- استیون پولوز، مدیر بانک مرکزی کانادا می گوید که سرعت افزایش نرخ بهره برحسب شرایط اقتصادی کشور، متغیر خواهد بود و ممکن است کندتر یا سریع تر بشود.