21

اکتبر
2019

بانک مرکزی کانادا: سرعت افزایش نرخ بهره تغییر خواهد کرد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 90 0اتاوا- استیون پولوز، مدیر بانک مرکزی کانادا می گوید که سرعت افزایش نرخ بهره برحسب شرایط اقتصادی کشور، متغیر خواهد بود و ممکن است کندتر یا سریع تر بشود.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.