19

آگوست
2019

بالا بودن هزینه مانع دسترسی بیماران سرطانی به شیوه درمانی جدید

Posted By : کاناداهوم/ 177 0تورنتو- یک روش درمانی انقلابی برای بیماران سرطانی در کانادا در دسترس می باشد، اما گروه های حامی بیماران و همچنین کارشناسان آژانس CADTH، به دولت های استانی توصیه کرده اند که تا پایین آمدن هزینه از سوی شرکت دارویی سازنده، از پوشش هزینه آن خودداری نمایند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.