13

ژوئن
2020

بازگشایی مهدکودک های انتاریو از جمعه؛ نگرانی والدین از فرستادن فرزندان شان به مهد

Posted By : کاناداهوم/ 68 0انتاریو- Global News: با آغاز مرحله دوم بازگشایی اقتصادی در انتاریو از جمعه ۱۲ جون، مهدکودک های انتاریو با اعمال تدابیر بهداشتی و ایمنی بازگشایی شده اند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.