03

مارس
2020

بازداشت مرد ساکن رجاینا به اتهام کار گذاشتن دوربین در دستشویی زنانه تیم هورتونز 

Posted By : کاناداهوم/ 142

[ad_1]

رجاینا- Regina Leader-Post: پس از کشف دو دوربین کار گذاشته شده در دستشویی زنانه یکی از شعب تیم هورتونز در رجاینا، پلیس از افرادی که 20 ژانویه از دستشویی زنانه استفاده کرده بودند، خواست با آن اداره تماس بگیرند. 

[ad_2]