21

آگوست
2019

بازداشت مرد تورنتویی به اتهام سرقت از مشروب فروشی

Posted By : کاناداهوم/ 156 0تورنتو- دوشنبه ۲۱ ژانویه مردی به نام احمد احمد (۲۵ ساله)، به فروشگاه LCBO واقع در خیابان داندس و میویس مراجعه و کیسه اش را از چندین بطری مشروب پر کرد و بدون پرداخت وجه به سرعت از فروشگاه خارج شد. کارکنان فروشگاه بلافاصله با پلیس تماس گرفته و موضوع را گزارش کردند. ماموران، مظنون به سرقت را در تاکسی شناسایی و بازداشت کردند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.