01

آگوست
2020

بازداشت رئیس مجلس ایالتی اوهایو و چهار فرد دیگر به اتهام رشوه خواری 

Posted By : کاناداهوم/ 49 0آمریکا- DailyMail: لری هاوسهولدر ۶۱ ساله، رئیس مجلس قانونگذاری ایالت اوهایو به همراه ۴ فرد دیگر با چندین اتهام فساد مالی و رشوه خواری بازداشت شده اند. چهار فرد دیگر، جفری لانگسترچ ۴۴ ساله؛ نیل کلارک ۶۷ ساله؛ متیو بورگس ۴۸ ساله و خوان سسپدس ۴۰ ساله می باشند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.