09

مارس
2020

بازداشت دو برادر اهل کبک به جرم بهره کشی جنسی از طریق Airbnb 

Posted By : کاناداهوم/ 107 0انتاریو- Global News: پلیس انتاریو دو برادر اهل کبک به نام آنتونی دینارد ۲۱ و سولیوان دینارد ۲۲ ساله را به اتهام بهره کشی جنسی از انسان از طریق اپلیکیشن Airbnb بازداشت کرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.