03

جولای
2020

ایلان ماسک اینترنت پرسرعت در اختیار کانادایی های ساکن مناطق دورافتاده قرار می دهد

Posted By : کاناداهوم/ 61 0آمریکا- CBC News: ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت SpaceX و Tesla، پیشنهاد تامین اینترنت پرسرعت در مناطق دورافتاده کانادا را ارائه کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.