25

آوریل
2020

اگر کروناویروس به خانه آمد، چگونه از فرد بیمار مراقبت کنیم؟! 

Posted By : کاناداهوم/ 101 0تورنتو- Global News: اگر یکی از اعضای خانواده به ویروس مبتلا شد، آیا می دانید که چگونه ضمن محافظت از خود در برابر بیماری، از این فرد مراقبت کنید؟ 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.