07

سپتامبر
2019

اوردز فنتانیل نوزاد کانادایی را تا آستانه مرگ برد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 33 0شربروک/کبک- کودک ۲ ماهه، که در یکی از بیمارستان های شربروک بستری بود، در اثر اشتباه کارکنان بیمارستان، ۳ برابر دز مورد نیاز فنتانیل دریافت کرده و تا آستانه مرگ پیش رفت. زابرینا دلانی، مادر آلیس کوچولو در گفتگو با خبرنگاران گفت: <دکتر به ما گفت که اگر دخترمان در اتاق دیگری بستری بود و به این تعداد دستگاه وصل نبود، جانش را از دست می داد.> زابرینا هنوز نمی تواند باور کند که برای دخترش چه اتفاقی افتاد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.